برنامه ریزی سفر

در این بخش می توانید با استفاده از لینکهای ذیل در خصوص برنامه ریزی سفر با را آهن شهری تهران و حومه (مترو) می باشد، در خصوص کلیه سفرهای درون شهری خود برنامه ریزی نموده و از امکانات و مزایای آن بهرمند گردید

 

زمانبندی ایستگاههای مترو تهران و حومه

 

برنامه ریزی سفر با مترو تهران و حومه

 

مشخصات و زمانبندی کلی خطوط مترو تهران و حومه

 

برنامه حرکت قطارهای مترو تهران و حومه