خانه دوچرخه

عنوان

خانه منتخب ماه

پارک شقایق خانه منتخب آبان ماه

احداث و راه اندازی خانه های دوچرخه، یکی از تدابیر ترافیکی در شهر تهران می باشد که با هدف ارتقاء فرهنگ استفاده از دوچرخه و تردد در سفرهای درون شهری، در بین شهروندان آغاز گردید.